Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu ý định chuyển đổi mua từ ngoại tuyến sang trực tuyến b2c tại Việt Nam: Trường hợp nhóm hàng điện tử tiêu dùng Tải xuống tải PDF