Mối quan hệ giữa thương hiệu nội bộ và giá trị thương hiệu dựa trên nhân viên của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Ngọc Duyên
Từ khóa: Giá trị thương hiệu, thương hiệu nội bộ

Tóm tắt

Thương hiệu nội bộ (THNB) có vai trò quan trọng trong việc tạo ra và xây dựng mối quan hệ mang lợi ích cho cả người lao động và doanh nghiệp, đặc biệt là giá trị thương hiệu (GTTH) của doanh nghiệp. Mối quan hệ giữa THNB và GTTH của doanh nghiệp đã và đang thu hút sự quan tâm của giới khoa học. Tuy nhiên, mối quan hệ này, đặc biệt là giữa THNB và GTTH dựa trên nhân viên (Employee-based brand equity - EBBE), trong lĩnh vực tài chính ngân hàng ở Việt Nam chưa được nghiên cứu và chứng thực. Do vậy, bài viết này trình bày kết quả nghiên cứu thực nghiệm trong trường hợp các ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam. Cụ thể, bằng việc khảo sát 700 nhân viên tại các NHTM ở năm thành phố lớn gồm: Hà Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, Thành phố Hồ Chí Minh và Cần Thơ với kỹ thuật phân tích hồi quy bội, nghiên cứu này khẳng định tồn tại sự tác động trực tiếp của THNB đến EBBE và tác động của trình độ học vấn và thâm niên công tác của nhân viên đến mối quan hệ giữa THNB và EBBE. Từ đó, tác giả đề xuất một số hàm ý quản trị để các ngân hàng có thể tác động đến THNB nhằm nâng cao EBBE của mình.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT