Các nhân tố tác động đến hệ số P/E: Nghiên cứu trên thị trường chứng khoán Việt Nam giai đoạn 2010–2020

  • Nguyễn Anh Vũ
Từ khóa: Hệ số P/E, quy mô công ty, đòn bẩy tài chính, hệ số bê ta, TTCK Việt Nam, ROE, giá trị sổ sách trên một cổ phần.

Tóm tắt

Dựa trên dữ liệu tài chính và giá cổ phiếu của 406 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) trong giai đoạn 2010–2020, tác giả đã tiến hành phân tích hồi quy đa biến theo phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát (GLS) nhằm kiểm định các nhân tố tác động đến hệ số P/E trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam. Kết quả nghiên cứu cho thấy có bảy biến tác động có ý nghĩa thống kê trong mô hình bao gồm: tỷ suất sinh lời trên vốn chủ sở hữu (ROE), giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần (BVPS), quy mô công ty (SIZE), hệ số bê ta, mức độ biến động giá (SD), tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt (TLCT) và đòn bẩy tài chính (DA), trong đó SIZE và TLCT có tác động cùng chiều, các biến còn lại có tác động ngược chiều.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT