Quay trở lại chi tiết bài viết Cấu trúc sở hữu và hiệu quả hoạt động của công ty xây dựng và bất động sản: Bằng chứng tại Việt Nam Tải xuống tải PDF