Các nhân tố ảnh hưởng đến kinh doanh bền vững của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam

  • Nguyễn Văn Hưởng
  • Trần Thị Tuyết Linh
  • Đỗ Hữu Hải
Từ khóa: Kinh doanh bền vững, chuẩn mực đạo đức, văn hóa doanh nghiệp, doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Tóm tắt

Kinh doanh bền vững (KDBV) là cách tốt nhất để xử lý tác động của môi trường. Thái độ nhận thức của chủ sở hữu - người quản lý doanh nghiệp vừa và nhỏ (DNVVN) ở Việt Nam là một yếu tố quan trọng tác động đến KDBV của doanh nghiệp. Tuy nhiên, có rất ít nghiên cứu dựa trên ý định. Do đó, nghiên cứu này đã xem xét các yếu tố ảnh hưởng đến KDBV. Tổng số 450 DNVVN ở Việt Nam đã được khảo sát. Phương pháp định lượng hồi quy tuyến tính đã được sử dụng để thực hiện nghiên cứu này, trong đó dữ liệu được thu thập trực tiếp và được sử dụng để phân tích dữ liệu trong nghiên cứu. Kết quả cho thấy các yếu tố thái độ, chuẩn mực đạo đức, nhận thức mong muốn, văn hóa doanh nghiệp (VHDN) ảnh hưởng tích cực và đáng kể đến KDBV, trong khi yếu tố nhận thức chưa đóng một vai trò quan trọng. Do đó, việc phát triển đủ các năng lực để KDBV, thiết lập một thái độ, mong muốn tích cực hoặc thuận lợi dựa trên các chuẩn mực đạo đức và VHDN cần được nhấn mạnh trong việc thúc đẩy KDBV.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-07-10
Chuyên mục
BÀI VIẾT