Ảnh hưởng linh hoạt tiền mặt và Covid-19 đến quyết định đầu tư của các công ty niêm yết tại Việt Nam

  • Nguyễn Thị Liên Hoa
  • Lê Nguyên
  • Cao Quang Phụng
Từ khóa: Đầu tư của công ty, linh hoạt tiền mặt, đại dịch Covid-19, FGLS

Tóm tắt

Bài nghiên cứu sử dụng dữ liệu bảng cân bằng của 98 công ty niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HNX) và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HSX) trong giai đoạn 2010-2021 và phương pháp bình phương tối thiểu tổng quát khả thi (FGLS) nhằm xem xét ảnh hưởng của linh hoạt tiền mặt và dịch Covid-19 đến quyết định đầu tư. Các kết quả nghiên cứu cho thấy, sự bùng phát Covid-19 gây ra sự sụt giảm đáng kể trong đầu tư của công ty, tính linh hoạt của tiền mặt cao làm giảm tác động tiêu cực đến các hoạt động đầu tư của doanh nghiệp trong thời kỳ đại dịch. Kết quả nghiên cứu sẽ giúp các doanh nghiệp có chính sách quản trị tiền mặt tối ưu nhằm thực hiện quyết định đầu tư trong điều kiện gặp phải những cú sốc phi tài chính.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT