Tác động của tỷ lệ sở hữu đến sự chấp nhận rủi ro của các ngân hàng thương mại Việt Nam

  • Đặng Trí Dũng
  • Huỳnh Hồ Yến Linh
Từ khóa: Chấp nhận rủi ro, sở hữu nước ngoài, sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân.

Tóm tắt

Nghiên cứu phân tích sự tác động của tỷ lệ sở hữu đến việc chấp nhận rủi ro (CNRR) của các ngân hàng thương mại Việt Nam (NHTM). Bài viết áp dụng phương pháp ước lượng bình phương bé nhất tổng quát khả thi (FGLS) từ dữ liệu bảng thu thập được của 32 NHTM Việt Nam giai đoạn 2012–2022, với biến phụ thuộc là Z-score đại diện cho CNRR và các biến đại diện cho tỷ lệ sở hữu của các NHTM Việt Nam là sở hữu nhà nước, sở hữu tư nhân và sở hữu nước ngoài. Kết quả cho thấy, sở hữu tư nhân ảnh hưởng tiêu cực và sở hữu nhà nước ảnh hưởng tích cực đến CNRR của các ngân hàng, cuối cùng là sở hữu nước ngoài không có tác động. Dựa vào đó, nhóm tác giả đề xuất một số khuyến nghị: (i) Tăng quy mô đi kèm với nâng cao chất lượng quản trị rủi ro; (ii) Giữ nguyên tỷ lệ sở hữu nhà nước ở mức độ nhất định; và (iii) Đồng thời nâng tỷ lệ sở hữu tư nhân trong các NHTM.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-08-24
Chuyên mục
BÀI VIẾT