Tìm hiểu về hình thức mộ gia đình “ie haka” của Nhật Bản hiện nay - Thông qua khảo sát về mộ gia đình tại thành phố lớn (Osaka, Tokyo) Nhật Bản

  • Nguyễn Thị Hoài Châu
Từ khóa: hỏa táng, mộ gia đình

Tóm tắt

Bài viết nghiên cứu về hình thức mộ gia đình "ie haka'' của Nhật Bản. Chôn cất tro cốt hỏa táng vào mộ gia đình chính là giai đoạn 2 của phương thức hỏa táng - phương thức mai táng được thực hiện hơn 90% tại Nhật Bản. Kế thừa thành tựu trước đây, và dựa trên kết quả điều tra thực tế của tác giả, tìm hiểu làm rõ đặc điểm, khuynh hướng của mộ gia đình chính là mục tiêu nghiên cứu của tác giả. Trong đó, nhấn mạnh đến "tính chất truyền thống'' vốn là điểm tranh luận của các nhà nghiên cứu khi tìm hiểu về mộ gia đình "ie haka''. Thông qua đó, có thể hiểu rõ phương thức mai táng, cũng như ý thức tôn giáo, văn hóa gia đình của Nhật Bản hiện nay. Tại Nhật Bản, trong
bối cảnh hiện nay nhiều yếu tố ảnh hưởng như cấu trúc gia đình, sinh tử quan,v.v... thay đổi, tìm hiểu về phương thức mai táng, trong đó bao gồm hình thức mộ gia đình "ie haka'' thu hút nhiều sự quan tâm của các nhà nghiên cứu. Có thể nói đề tài này cũng chính là chìa khóa để có thể tìm hiểu về văn hóa xã hội Nhật Bản, nhưng cho đến nay hầu như chưa đươc nghiên cứu tại Việt Nam. Với nghiên cứu của mình, tác giả hy vọng sẽ đóng góp vào việc tìm hiểu về Nhật Bản. Và liên hệ với Việt Nam; trong bối cảnh hỏa táng đang ngày càng được tiếp nhận với những thay đổi trong phong tục xử lý thi thể thổ táng sang xử lý tro cốt hỏa táng qua đó sẽ tìm thấy được những nét
tương đồng cũng như kinh nghiệm, áp dụng trường hợp của Nhật Bản trong việc giải quyết các vấn đề liên quan tại Việt Nam

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-07
Chuyên mục
RESEARCH ARTICLE - SOCIAL SCIENCES