Lý thuyết về hành động giao tiếp của Jürgen Habermas với vấn đề tôn giáo trong không gian công

  • Trần Kỳ Đồng
Từ khóa: Jürgen Habermas, hành động giao tiếp, lý tính giao tiếp, ngôn ngữ, đạo đức học diễn ngôn, tôn giáo trong không gian công

Tóm tắt

Bài viết tổng quan các luận điểm chính trong lý thuyết về hành động giao tiếp của J.Habermas, xác định ba chức năng mà hành động giao tiếp có thể thực hiện là: được sử dụng để truyền đạt thông tin, thiết lập mối quan hệ xã hội với người khác, diễn đạt những ý kiến hay cảm xúc của một người. Bằng sự phân tích phạm trù "lý tính giao tiếp'' với vấn đề tôn giáo trong không gian công, trong mối quan hệ với ngôn ngữ, đạo đức học diễn ngôn, cho thấy không gian công chính là môi trường diễn ra các đối thoại về mọi lĩnh vực, nhằm đáp ứng các nhu cầu của công dân. (Theo J.Habermas, Kant là triết gia đầu tiên đưa ra khái niệm không gian công với "cấu trúc lý thuyết đã hoàn thành" trong bài viết về triết học chính trị, có tựa đề "Khai minh là gì"?) Các tôn giáo có thể không tác động trực tiếp đến chính trị nhưng vẫn mang chức năng định hướng trong xã hội. J. Habermas xác định tôn giáo không thể bị giới hạn trong khu vực riêng tư, mà phải tham gia tích cực vào không gian công, nơi diễn ra các tương giao và đối thoại, như một xúc tác cho quá trình liên đới tồn tại, để mang lại một sức sống mới cho thế giới. Đó là nơi vừa có thể đối thoại, vừa có thể gắn kết các  thành viên trong xã hội. Lý thuyết giao tiếp của J.Habermas là sự suy tư đậm tính trăn trở thời cuộc và ẩn chứa tinh thần nhân văn sâu sắc.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-07
Chuyên mục
REVIEWS - ART & HUMANITIES