Thành phần hóa học của cây cành giao (Euphorbia tirucalli L.)

  • Lê Thị Kim Dung
  • Bùi Xuân Hào
  • Nguyễn Thị Ánh Tuyết
  • Phạm Nguyễn Kim Tuyến
  • Dương Thúc Huy
Từ khóa: arjunolic acid, các hợp chất phenolic, flavonoid, Euphorbia tirucalli

Tóm tắt

Cây Cành giao Euphorbia tirucalli chưa được nghiên cứu nhiều ở Việt Nam. Nghiên cứu này mô tả sự phân lập và xác định cấu trúc hóa học của một số hợp chất từ cây Cành giao sinh trưởng ở Bình Thuận. Các phương pháp sắc ký cột silica gel pha thuận và sắc ký lớp mỏng đã được sử dụng. Bảy hợp chất được cô lập và cấu trúc của chúng được xác định bằng các phương pháp phổ nghiệm cũng như so sánh với tài liệu tham khảo. Chúng là arjunolic acid (1), eriodictyol (2), quercitrin (3), afzelin (4), scopoletin (5), 3,3′,4- trimethylellagic acid (6), và gallic acid (7) được cô lập. Trong số chúng, arjunolic acid được biết là thành phần chính trong cây thuộc chi Euphorbia. Các hợp chất 2, 4, 5 lần đầu tiên được cô lập từ loài Euphorbia tirucalli.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU