Quay trở lại chi tiết bài viết Khử màu các chất màu dệt nhuộm bằng xúc tác quang TiO2 dùng polyol làm chất cho electron Tải xuống tải PDF