Phần mềm xử lý dữ liệu ra đa xuyên đất GPRTVN

  • Nguyễn Thành Vấn
  • Nguyễn Văn Thuận
  • Đặng Hoài Trung
  • Võ Minh Triết
  • Võ Nguyễn Như Liễu
Từ khóa: entropy cực tiểu, năng lượng cực đại, dịch chuyển, xử lý dữ liệu GPR

Tóm tắt

Thiết kế và thành lập bản đồ công trình ngầm trong đô thị được thực hiện nhiều năm nay để đáp ứng nhu cầu cấp thiết trong xây dựng các công trình trong quá trình đô thị hóa. Để thực hiện điều này, phương pháp ra đa xuyên đất đã thể hiện những ưu việt khi xác định các đối tượng ngầm. Tuy nhiên, Việt Nam hầu như chưa có một chương trình xử lý nào đáp ứng được các yêu cầu xử lý và minh giải tài liệu GPR. Bài báo giới thiệu chương trình xử lý GPRTVN, là kết quả nghiên cứu của Bộ môn Vật lý Địa cầu trong nhiều năm qua. Chương trình có thể xử lý nhanh dữ liệu của các máy GPR hiện nay và cung cấp mặt cắt công trình ngầm hiện hữu, phục vụ hiệu quả cho các công ty liên quan đến xây dựng và điều tra khảo sát công trình tại Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-22
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU