Quay trở lại chi tiết bài viết Nghiên cứu chế tạo chấm lượng tử graphene ứng dụng làm lớp truyền lỗ trống trong pin mặt trời hữu cơ Tải xuống tải PDF