Tính toán phương trình Orr-Sommerfeld cho dòng Poiseuille phẳng

  • Trịnh Anh Ngọc
  • Trần Vương Lập Đông
Từ khóa: phương trình Orr-Sommerfeld, phương pháp Chebyshev collocation, dòng Poiseuille phẳng, đa thức chẵn, đa thức lẻ

Tóm tắt

Sự ổn định của dòng Poiseuille phẳng phụ thuộc vào các giá trị riêng và hàm riêng mà được tạo ra bằng việc giải phương trình Orr-Sommerfeld với các tham số đầu vào, bao gồm số sóng a và số Reynold R . Trong nghiêm cứu của bài báo này, phương trình OrrSommerfeld cho dòng Poiseuille phẳng có thể được giải số bằng việc cải tiến phương pháp Chebyshev collocation sao cho có thể xấp xỉ được nghiệm của phương trình Orr-Sommerfeld bằng các đa thức nội suy chẵn và lẻ dựa trên các kết quả của mệnh đề 3.1 mà đã được chứng minh một cách chi tiết trong phần 2. Những kết quả số đạt được bằng phương pháp này tiết kiệm hơn về thời gian và lưu trữ so với phương pháp Chebyshev collocation khi cho ra trị riêng bất ổn định nhất với cùng độ chính xác.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-09-25
Chuyên mục
BÀI NGHIÊN CỨU