Quay trở lại chi tiết bài viết Truy vấn video đa thể thức sử dụng Dilated Pyramidal Residual Network Tải xuống tải PDF