Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá tổn thương sinh kế của người dân huyện Krông Nô dưới ảnh hưởng của hạn hán bằng chỉ số tổn thương sinh kế Tải xuống tải PDF