Quay trở lại chi tiết bài viết Ứng dụng mô hình đất ngập nước nhân tạo trồng cỏ vetiver và cỏ sậy để xử lý nước rỉ rác Tải xuống tải PDF