Quay trở lại chi tiết bài viết Đánh giá sự phù hợp của tích hợp Topsis - Taguchi để tối ưu hóa đa mục tiêu thông số công nghệ trong phương pháp gia công bằng tia lửa điện Tải xuống tải PDF