Thử nghiệm lọc Kalman tổ hợp đa vật lý mô phỏng quỹ đạo và cường độ cơn bão HaiYan 2013

  • Phạm Thị Minh
  • Trần Văn Sơn
  • Trần Thị Mai Hương
  • Nguyễn Thị Hằng
  • Từ Thị Năm
Từ khóa: Lọc Kalman, mô hình WRF, bão, dự báo tổ hợp

Tóm tắt

Bài báo này trình bày một số kết quả thử nghiệm phương pháp lọc Kalman tổ hợp đa vật lý đồng hóa số liệu gió vệ tinh trong mô hình WRF mô phỏng quĩ đạo và cường độ cơn bão HaiYan năm 2013. Nghiên cứu tiến hành hai thí nghiệm: (1) dự báo tổ hợp với lọc Kalman tổ hợp đa vật lý đồng hóa số liệu gió vệ tinh (CIMSS); (2) dự báo tổ hợp đa vật lý (MPH). Kết quả phân tích hoàn lưu khí quyển trong mô phỏng bắt đầu lúc 12 giờ UTC (giờ quốc tế) ngày 07 tháng 11 năm 2013 cho thấy xu thế cũng như cường độ của hoàn lưu chung trong thử nghiệm CIMSS giống với sự phát triển thực tế hơn so với thử nghiệm MPH, nhờ đó kết quả dự báo quỹ đạo bão ở hạn dự báo 48 giờ trở đi của thử nghiệm CIMSS tốt hơn so với thử nghiệm MPH. Hơn nữa, kết quả thử nghiệm của 6 trường hợp mô phỏng cho sai số mô phỏng quỹ đạo bão trong thử nghiệm CIMSS giảm lần lượt 14,0% và 14,3% ở hạn dự báo 48 giờ và 72 giờ so với thử nghiệm MPH, và giảm lần lượt 14,0% và 23,9% so với kết quả dự báo toàn cầu GFS. Đối với cường độ bão (Pmin và Vmax), thử nghiệm CIMSS cũng cho kết quả sai số cải thiện đáng kể ở hạn dự báo 72 giờ so với thử nghiệm MPH. Từ những kết quả
trên có thể khẳng định việc đồng hóa số liệu gió vệ tinh vào trường đầu vào của mô hình có ảnh hưởng tích cực đến kỹ năng dự báo cường độ và quỹ đạo cơn bão Haiyan 2013. Kết quả này, mở ra một hướng nghiên cứu ứng dụng lọc Kalman tổ hợp đa vật lý dự báo các cơn bão ảnh hưởng đến Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-08-20
Chuyên mục
Bài viết