Quay trở lại chi tiết bài viết Fusion-fission in the reactions of the 58Ni + 251Cf and 64Zn + 248Cm combinations Tải xuống tải PDF