Quay trở lại chi tiết bài viết Analysis of electromagnetic on transformer due to inrush power system by Ansys Maxwell Tải xuống tải PDF