Classification of ECG images by Deep Learning to support the diagnosis of cardiovascular diseases

  • Le Xuan Vinh
  • Le Xuan Viet
  • Vu Hoang Thuong
Từ khóa: Phân lớp, học sâu, mô hình, mạng noron tích chập, điện tâm đồ.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi đề xuất mô hình phân lớp ảnh điện tâm đồ để hỗ trợ cho các chuyên gia y tế trong việc chẩn đoán bệnh tim mạch. Mô hình được xây dựng bằng kỹ thuật học sâu, được huấn luyện và kiểm tra bằng dữ liệu MIT-BIH. Cụ thể hơn, mạng nơ-ron tích chập được thiết kế với đầu vào là ảnh lấy từ điện tâm đồ và đầu ra được gắn nhãn là loại rối loạn nhịp tim tương ứng nếu có. Mô hình thu được đáng tin cậy với kết quả thử nghiệm có độ chính xác cao từ 97-99%.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29