Theoretical study on adsorption of sulfamethoxazole on rutile-TiO2 (110) surface using quantum chemical method

  • Nguyen Ngoc Tri
  • Nguyen Tien Trung
Từ khóa: Thuyết phiếm hàm mật độ, sulfamethoxazole, rutile-TiO2 (110), bề mặt vật liệu.

Tóm tắt

Sự hấp phụ sulfamethoxazole (SMX) trên bề mặt rutile-TiO2 (110) (r-TiO2) được khảo sát bằng các tính toán hóa học lượng tử. Quá trình này được đánh giá là hấp phụ hóa học với năng lượng tương ứng khoảng 20 kcal.mol-1 cùng với sự hình thành các tương tác tĩnh điện O‧‧‧Ti5f. Các cấu trúc bền hình thành trong quá trình sắp xếp phân tử SMX lên trên bề mặt r-TiO2 được phân tích chi tiết. Sự tồn tại và vai trò của các tương tác bề mặt trong quá trình tạo phức được làm rõ dựa trên các phân tích AIM và NBO. Đáng chú ý, sự tương tác khá mạnh giữa phân tử SMX với bề mặt r-TiO2 tập trung tại nhóm >S=O và các vị trí Ti5f. Các liên kết hydro kiểu N/C-H‧‧‧O đóng vai trò bổ trợ trong việc làm bền các phức thu được.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29