H fault estimation problem for a class of time-delay systems using a new state transformation

  • Dang Thi Kiem Hong
  • Le Ba Thong
  • Dinh Cong Huong
Từ khóa: Hệ trễ thời gian, phép biến đổi trạng thái, bổ đề Kalman-Yakubovich-Popov tổng quát, ước lượng lỗi.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi nghiên cứu bài toán ước lượng lỗi H cho một lớp hệ có trễ với đầu vào không xác định. Đầu tiên, một phép biến đổi trạng thái mới được đề xuất để biến đổi hệ thống có trễ đang xét thành một hệ thống mới trong đó số hạng trễ liên quan đến véc tơ trạng thái được chuyển đến đầu ra và đầu vào của hệ thống. Sau đó, một bộ quan sát mới được thiết kế dựa trên thông tin đầu vào và đầu ra để giải quyết bài toán ước lượng lỗi H. Sử dụng Bổ đề Kalman-Yakubovich-Popov tổng quát, các điều kiện đủ về sự tồn tại bộ quan sát ước lượng lỗi H được thiết lập và việc giải các ma trận quan sát đạt được quy về việc giải một tập các bất đẳng thức ma trận tuyến tính. Một ví dụ số được đưa ra để minh họa tính hiệu quả của phương pháp được đề xuất.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29