A survey of working models of direct current motor in PWM rectifier – separately excited direct current motor system

  • Bui Van Vu
  • Vo Phuong
  • Do Van Can
  • Le Thai Hiep
Từ khóa: Động cơ điện một chiều, chỉnh lưu thyristor, chỉnh lưu PWM, sóng hài bậc cao, điện áp đầu ra.

Tóm tắt

Trước đây, động cơ điện một chiều được cấp nguồn từ lưới thông qua thiết bị chỉnh lưu dùng thyristor. Tuy nhiên, các bộ biến đổi dùng thyristor truyền thống này có những nhược điểm như: Dòng điện đầu vào chứa nhiều sóng hài điều hòa bậc cao; Sự nhấp nhô đỉnh – đỉnh của điện áp đầu ra cao; Chỉ cho dòng điện đi theo một chiều dẫn đến không thể trả năng lượng dư thừa của ĐC về phía xoay chiều; Bộ chỉnh lưu PWM có thể khắc phục được những nhược điểm của các bộ chỉnh lưu, bộ biến đổi truyền thống dùng thyristor. Trong bài báo này, tác giả khảo sát các chế độ làm việc của hệ thống chỉnh lưu PWM – Động cơ điện một chiều kích từ độc lập (CLPWM – Đ) để thấy được những ưu điểm của hệ thống này so với hệ thống chỉnh lưu thyristor – Động cơ điện một chiều truyền thống (T - Đ).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29