A study on the preparation of greases from recycling of used lubricating oil

  • Le Thu Huong
  • Truong Thanh Tam
Từ khóa: Mỡ bôi trơn, dầu nhờn thải tái sinh, dầu lạc.

Tóm tắt

Mỡ bôi trơn được điều chế bằng cách tổng hợp từ dầu khoáng và chất làm đặc. Trong nghiên cứu này, mỡ bôi trơn được làm từ chất làm đặc như NaOH, dầu lạc (PO) được kết hợp với dầu nhờn thải tái sinh (RLO) trong phòng thí nghiệm. Kết quả cho thấy tỷ lệ phù hợp của NaOH/PO/RLO là 3,7/13/18, thời gian và nhiệt độ tối ưu cho tổng hợp mỡ bôi trơn là khoảng 55 phút và 105-110 oC. Mỡ thành phẩm thu được có nhiệt độ nhỏ giọt và độ xuyên kim là 116 oC và 176mm.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2021-10-29