Ổn định trung bình mũ của hệ ngẫu nhiên rời rạc có độ trễ biến thiên theo thời gian, thông qua cách tiếp cận dựa trên IPR

  • Phạm Kỳ Anh
  • Trần Ngọc Nguyên
Từ khóa: internally positive representation , ước lượng trạng thái trung bình mũ , hệ ngẫu nhiên rời rạc , trễ biến thiên theo thời gian bị chặn.

Tóm tắt

Kỹ thuật IPR (Internally Positive Representation) giúp chuyển bài toán xét độ ổn định của hệ tuyến tính không dương thành xét độ ổn định của hệ tuyến tính dương mà ma trận hệ số được xây dựng từ việc trích xuất các ma trận của hệ thống cần xem xét. Trong bài báo này, chúng tôi trình bày sự phát triển của cách tiếp cận dựa trên IPR cho một lớp các hệ ngẫu nhiên rời rạc với trễ thời gian. Nghiên cứu của chúng tôi cố gắng tìm một ước lượng α mũ cho giá trị tuyệt đối của kỳ vọng của vectơ trạng thái. Để làm được điều này, đầu tiên, chúng tôi xem xét tính ổn định mũ của một hệ ngẫu nhiên rời rạc dương có độ trễ thay đổi theo thời gian. Ở đây cả tính dương và tính ổn định hàm mũ được xem xét theo nghĩa kỳ vọng. Tiếp theo, bằng cách sử dụng kỹ thuật IPR, chúng tôi phát triển kết quả thu được cho hệ ngẫu nhiên không dương. Cuối cùng, chúng tôi đưa ra một số ví dụ minh họa cho tính hiệu quả của phương pháp vừa phát triển.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-06-30