Quay trở lại chi tiết bài viết Ổn định trung bình mũ của hệ ngẫu nhiên rời rạc có độ trễ biến thiên theo thời gian, thông qua cách tiếp cận dựa trên IPR Tải xuống tải PDF