Một số giải pháp thực hiện chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ của khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh trong giai đoạn phục hồi du lịch

  • Phạm Thị Hồng Nhung
Từ khóa: chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ; phát triển sản phẩm dịch vụ; ma trận qspm; ma trận swot; các yếu tố môi trường.

Tóm tắt

Chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ là chiến lược chức năng góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh nhằm thúc đẩy hoạt động kinh doanh của các khách sạn. Bài viết này phân tích các yếu tố lựa chọn chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp và đề xuất các giải pháp thực hiện chiến lược cho Mường Thanh Luxury Quảng Ninh giai đoạn phục hồi du lịch. Để giải quyết nội dung này, tác giả sử dung phương pháp phỏng vấn sâu với 20 chuyên gia và kết hợp với phân tích SWOT và ma trận hoạch đinh chiến lược QSPM để lựa chọn chiến lược phù hợp. Từ đó, bài báo đã xác định 4 chiến lược phát triển sản phẩm dịch vụ và đề xuất 5 giải pháp thực hiện chiến lược nhằm phục hồi, phát triển hoạt động kinh doanh cho khách sạn Mường Thanh Luxury Quảng Ninh.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-28