Nghiên cứu hệ thống bài tập phát triển sức bền chuyên môn bóng đá cho nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất, Trường Đại học Quy Nhơn

  • Trương Quốc Duy
Từ khóa: sức bền chuyên môn , bóng đá , bài tập , giáo dục thể chất , trường đại học quy nhơn

Tóm tắt

Qua sử dụng phương pháp phân tích và tổng hợp tài liệu, bài viết đã tổng hợp được 60 bài tập sức bền chuyên môn bóng đá. Sử dụng phương pháp phỏng vấn, chúng tôi lựa chọn được 27 bài tập, bằng kiến thức chuyên ngành dựa trên cơ sở sinh lý, sinh hóa, lượng vận động và quảng nghỉ trong từng buổi tập, đề tài đã xây dụng tiến trình thực nghiệm để ứng dụng hệ thống bài tập cho nam sinh viên ngành Giáo dục thể chất, trường Đại học Quy Nhơn. Sau quá trình thực nghiệm, Qua tính toán bằng phương pháp toán học thống kê, 27 bài tập mà chúng tôi lựa chọn đã khẳng định hiệu quả trong việc phát triển sức bền chuyên môn cho khách thể nghiên cứu.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-28