Những khó khăn khi làm dạng bài nối tiêu đề trong bài đọc hiểu IELTS của sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại Trường Đại học Quy Nhơn

  • Đoàn Thị Thanh Hiếu
  • Đoàn Nguyễn Thị Lệ Hằng
Từ khóa: bài nối tiêu đề , ielts , đọc hiểu , những khó khăn , chiến lược , kỹ năng đọc.

Tóm tắt

Nghiên cứu “Những khó khăn khi làm dạng bài nối tiêu đề trong bài Đọc hiểu IELTS của sinh viên chuyên ngữ năm nhất tại trường Đại học Quy Nhơn” được thực hiện nhằm giúp sinh viên năm nhất nhận ra những vấn đề của họ khi làm dạng bài nối tiêu đề theo dạng thức IELTS. Đối tượng nghiên cứu bao gồm 249 sinh viên năm nhất thuộc sáu lớp Ngôn Ngữ Anh, khóa 44 của khoa Ngoại ngữ tại trường Đại học Quy Nhơn. Bảng câu hỏi gồm 10 câu hỏi đóng và mở được sử dụng để thu thập dữ liệu cho nghiên cứu này. Kết quả cho thấy tất cả sinh viên chuyên ngữ năm nhất đều gặp một số khó khăn khi làm bài tập nối tiêu đề. Khó khăn phổ biến nhất là thiếu từ vựng. Một số khó khăn khác liên quan đến chủ đề, thiếu thời gian, bài đọc dài và tìm ý chính. Các tiêu đề tương tự nhau gây ra ít trở ngại nhất. Bài nghiên cứu cũng tìm ra nhiều yếu tố gây ra những khó khăn này.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-28