Vận dụng sơ đồ ngữ nghĩa vào dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên Anh ngữ năm thứ nhất Trường Đại học Quy Nhơn

  • Nguyễn Thị Thanh Hà
  • Nguyễn Lương Hạ Liên
Từ khóa: sơ đồ ngữ nghĩa , từ vựng , sinh viên không chuyên anh ngữ năm thứ nhất trường đại học quy nhơn.

Tóm tắt

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu hiệu quả của việc vận dụng sơ đồ ngữ nghĩa vào dạy từ vựng cho sinh viên không chuyên Anh ngữ năm thứ nhất trường Đại học Quy Nhơn và ý kiến của sinh viên đối với việc vận dụng các sơ đồ ngữ nghĩa vào việc học từ vựng của họ. Việc thực nghiệm vận dụng sơ đồ ngữ nghĩa trong dạy học từ vựng được tiến hành trong 15 tuần học với sự tham gia của 200 sinh viên được chia thành hai nhóm là nhóm Kiểm soát và nhóm Thử nghiệm. Nhóm Kiểm soát học từ vựng tiếng Anh theo phương pháp truyền thống còn nhóm Thử nghiệm học từ vựng có sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa. Cả hai nhóm này đều thực hiện 2 bài kiểm tra trước và sau đợt thử nghiệm. Kết quả cho thấy rằng, trước khi bắt đầu thử nghiệm sinh viên cả hai nhóm có xuất phát điểm về vốn kiến thức từ vựng thấp như nhau. Nhưng kết quả của bài kiểm tra đánh giá sau thử nghiệm cho thấy rằng, nhóm Thử nghiệm có kết quả cao hơn hẳn so với nhóm Kiểm soát. Bên cạnh đó, sinh viên nhóm Thử nghiệm đánh giá rất tích cực đối với việc học từ vựng có sử dụng sơ đồ ngữ nghĩa và kết quả nghiên cứu cho thấy triển vọng trong việc vận dụng sơ đồ ngữ nghĩa vào dạy học từ vựng tiếng Anh cũng như làm tăng hứng thú học từ vựng cho sinh viên.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2022-08-28