Đánh giá tác động của du lịch đối với việc giảm tỷ lệ nghèo tại Việt Nam: phương pháp tiếp cận dữ liệu bảng

  • Phạm Thị Thúy Hằng
  • Nguyễn Minh Thư
  • Nguyễn Thị Minh Ảnh
Từ khóa: Du lịch, giảm tỷ lệ nghèo, Việt Nam, phương pháp tiếp cận dữ liệu bảng.

Tóm tắt

Nghiên cứu xem xét tác động của du lịch đối với việc giảm tỷ lệ nghèo tại Việt Nam bằng cách sử dụng dữ liệu bảng từ 63 tỉnh thành trong giai đoạn 2010 đến 2021. Bằng cách sử dụng các phương pháp ước lượng khác nhau như Bình phương tối thiểu thông thường (OLS), Hiệu ứng cố định (FE), Hiệu ứng ngẫu nhiên (RE) và GMM, bài báo cung cấp bằng chứng thực nghiệm về ảnh hưởng tích cực của du lịch đối với việc giảm tỷ lệ nghèo ở Việt Nam. Kết quả nghiên cứu ủng hộ giả thuyết tăng trưởng do du lịch và nhấn mạnh vai trò của du lịch trong việc nâng cao sinh kế của người dân ở một quốc gia mới nổi như Việt Nam.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-28