Thực trạng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp trung học cơ sở tại tỉnh Gia Lai

  • Nguyễn Thị Thu Thủy
  • Trần Thị Điều
Từ khóa: Giáo viên, Trung học cơ sở, Chương trình Giáo dục phổ thông 2018, Gia Lai.

Tóm tắt

Đội ngũ giáo viên có vai trò quan trọng trong việc thực hiện Chương trình Giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 cấp trung học cơ sở (THCS) tại tỉnh Gia Lai hiện nay. Bài viết trình bày kết quả nghiên cứu thực trạng đội ngũ giáo viên cấp THCS tại tỉnh Gia Lai. Nghiên cứu này chủ yếu sử dụng phương pháp định lượng thông qua bảng khảo sát số liệu tại các trường THCS và bảng thăm dò tự đánh giá của giáo viên. Từ kết quả nghiên cứu, các tác giả đưa ra một số đề xuất nhằm nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 cấp THCS tại tỉnh Gia Lai.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-12-28