Dung dịch nano bạc, các phương pháp điều chế, những đặc tính và khả năng ứng dụng

  • Nguyễn Đức Hùng
Từ khóa: AgNPs, các phương pháp điều chế, những đặc tính, khả năng ứng dụng.

Tóm tắt

Sự phát triển của vật liệu qua các thời kỳ: đồ đá, đồng, sắt, cao phân tử và hiện nay là vật liệu nano. Với các kích thước cực nhỏ, diện tích bề mặt rất lớn và hiệu ứng lượng tử vật liệu nano mang lại nhiều đặc tính vượt trội và ứng dụng đặc biệt. Vật liệu nano bạc (AgNPs) vừa mở rộng và bổ sung những đặc tính mới của Ag nên phạm vi ứng dụng cũng phát triển hơn, đặc biệt trong lĩnh vực môi trường, y học và bảo về sức khỏe con người. AgNPs được điều chế từ kim loại “trên xuống” hoặc từ ion “dưới lên” bằng các phương pháp vật lý, hóa học, hóa lý, sinh học hoặc kết hợp hỗn hợp. Sản phẩm AgNPs là dung dịch thật hệ keo có những đặc tinh rất phụ thuộc vào các phương pháp điều chế, song những đặc tính cơ bản như cọng hưởng bề mặt plasmonic của hạt nano bạc bằng UV-Vis, hình dạng, kích thước và cấu trúc hạt bằng TEM, SEM, AFM, FTIR, XPS, XRD, phân bố cỡ hạt bằng Laser Scattering Particle Size Distribution Analyzer và Zeta Phoremeter Instrumentation. Nồng độ nano bạc được xác định bằng AAS, ICP-MS, ICP-OES. Tùy thuộc vào mục đích sử dụng vào lĩnh vực: xúc tác, quang điện, vi điện tử, môi trường, y dược, sức khỏe,..còn xác định thêm các phương pháp xác định các tính chất tương ứng. Do AgNPs có nhiều đặc tính đặc biệt nhất là lĩnh vực diệt nhiều vi khuẩn bảo vệ môi trường và sức khỏe con người nên chiến lược nghiên cứu phát triển AgNPs được đặc biệt chú ý tại nhiều quốc gia trên thế giới.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28