Quay trở lại chi tiết bài viết Tăng cường khả năng ứng dụng chất nền carbon từ vỏ chuối kết hợp với g-C3N4 làm chất quang xúc tác xử lý môi trường Tải xuống tải PDF