Tổng hợp polyvinyl alcohol/liginin hydrogel và khảo sát khả năng hấp phụ methylene blue

  • Bùi Thị Thảo Nguyên
  • Huỳnh Quang Phú
  • Phan Quốc Huy
Từ khóa: hấp phụ , methylene blue , polyvinyl alcohol , lignin , hydrogel.

Tóm tắt

Trong nghiên cứu này, hydrogel từ polyvinyl alcohol và lignin đã được tổng hợp. Glyoxal được sử dụng làm chất liên kết chéo với vai trò hình thành liên kết giữa các phân tử polyvinyl alcohol và lignin. Khả năng hấp phụ của hydrogel đối với methylene blue (MB) đã được nghiên cứu với các nồng độ ban đầu của dung dịch methylen blue (MB). Nghiên cứu đường đẳng nhiệt hấp phụ được thực hiện ở nhiệt độ 31oC và pH 7 với mô hình Langmuir và Freundlich. Các hệ số tương quan (R2) của đồ thị cho thấy số liệu thực nghiệm phù hợp với mô hình Langmuir. Điều này chứng tỏ rằng MB được hấp phụ trên hydrogel theo cơ chế hấp phụ đơn lớp. Hiệu suất hấp phụ MB lớn hơn 88%. Ngoài ra, các đặc tính của hydrogel PVA/lignin đã được nghiên cứu bằng một số phương pháp phân tích, bao gồm quang phổ hồng ngoại biến đổi Fourier (FTIR), phương pháp nhiễu xạ tia X (XRD) và phương pháp quang phổ nhìn thấy UV (UV-Vis).

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28