Quay trở lại chi tiết bài viết Tổng hợp polyvinyl alcohol/liginin hydrogel và khảo sát khả năng hấp phụ methylene blue Tải xuống tải PDF