Quay trở lại chi tiết bài viết Tăng cường khả năng bắt giữ khí SO2 của M2(BDC)2TED (M = Mg, V, Co, or Ni) bằng nghiên cứu tính toán Tải xuống tải PDF