Sản xuất các axít béo thiết yếu không bão hòa đa chuỗi dài bởi sinh trưởng quang tự dưỡng, hợp dưỡng và dị dưỡng ở các vi sinh vật quang hợp và không quang hợp: tổng quan

  • Phan Minh Tâm
  • Trần Nguyên Vũ
Từ khóa: microalgae , polyunsaturated fatty acid (pufa) , photoautotrophic growth , mixotrophic growth , heterotrophic growth

Tóm tắt

Một số vi sinh vật quang hợp và không quang hợp như vi tảo, sinh vật nguyên sinh hoặc nấm, được biết đến như là nguồn sản xuất tự nhiên của các axit béo không bão hòa đa chuỗi dài (LC-PUFA). Trong đó, một số loài được biết đến như là những sinh vật dị dưỡng bắt buộc, hợp dưỡng hoặc quang tự dưỡng bắt buộc. Tuy nhiên, ngày càng có nhiều loài vi tảo, trước đây được biết là sinh vật quang tự dưỡng bắt buộc, nhưng nay được xác định là sinh vật hợp dưỡng hoặc dị dưỡng. Các con đường sinh tổng hợp và điều kiện nuôi cấy của các vi sinh vật này được so sánh để làm nổi bật các yếu tố ảnh hưởng đến quá trình sản xuất và phân phối LC-PUFA trong tế bào. Sản xuất LC-PUFA đã được cải thiện bằng cách lựa chọn quy trình nuôi cấy và chủng vi sinh vật. Các phân tích về sản lượng chuyển đổi và năng suất của LC-PUFA trong nuôi cấy quang tự dưỡng, hợp dưỡng và dị dưỡng làm sáng tỏ hiệu suất sản xuất LC-PUFA bởi các sinh vật quang hợp và không quang hợp.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2024-02-28