Quay trở lại chi tiết bài viết Sản xuất các axít béo thiết yếu không bão hòa đa chuỗi dài bởi sinh trưởng quang tự dưỡng, hợp dưỡng và dị dưỡng ở các vi sinh vật quang hợp và không quang hợp: tổng quan Tải xuống tải PDF