Tập. 17 Số. 6 (2023): Khoa học xã hội, nhân văn và kinh doanh