Về môđun giả-s-nội xạ

  • Lương Thị Minh Thủy

Abstract

Tóm tắt: Bài báo này giới thiệu về lớp môđun giả-s-nội xạ. Một Rmôđun phải M được gọi là N-giả-s-nội xạ nếu mọi đơn cấu f : K → M có thể mở rộng được đến một đồng cấu g : N → M trong đó N là Rmôđun phải và K là môđun con của môđun con suy biến Z(N). Chúng ta thu được nhiều tính chất của lớp môđun này và áp dụng vào vành.Từ khóa: Môđun giả-s-nội xạ, môđun nội xạ, môđun con suy biến
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-28