Nghiên cứu các tính chất phi cổ điển của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp

  • Nguyễn Minh Nhân
  • Trương Minh Đức
  • Lê Thị Hồng Thanh

Abstract

Tóm tắt: Trong bài báo cáo này, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu các tính chất phi cổ điển bậc thấp và bậc cao, đó là nén tổng và nén hiệu hai mode, tính chất phản kết chùm hai mode, tính đan rối và sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy – Schwarz của trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp. Qua quá trình khảo sát, chúng tôi chỉ ra được trạng thái thêm hai và bớt một photon lên hai mode kết hợp có tính chất nén tổng và nén hiệu hai mode và thể hiện tính chất phản kết chùm bậc thấp và bậc cao. Ngoài ra, trạng thái này hoàn toàn vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz và thể hiện tính chất đan rối theo hai tiêu chuẩn đan rối Hillery - Zubairy và tiêu chuẩn đan rối Hyulchul Nha - Jeawan Kim.Từ khóa: Nén tổng hai mode, nén hiệu hai mode, phản kết chùm, sự vi phạm bất đẳng thức Cauchy - Schwarz, tính đan rối.
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-28