Polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng

  • Phan Văn Nhâm
  • Bùi Đình Hợi

Abstract

Tóm tắt: Áp dụng lý thuyết trường trung bình động cho mô hình Kondo mạng, chúng tôi khảo sát trạng thái polaron từ trong vật liệu bán dẫn từ pha loãng. Sau khi thu được hệ phương trình tự hợp cho phép xác định các hàm Green đơn hạt, chúng tôi xây dựng công thức khảo sát tán xạ Raman B1g. Từ các tính chất của bức tranh tán xạ Raman, chúng tôi khẳng định sự tồn tại trạng thái polaron từ của hệ bán dẫn từ pha loãng ở pha thuật từ. Sự tồn tại của trạng thái polaron từ này trở nên rõ ràng hơn khi giảm nhiệt độ hay tăng cường độ tương tác trao đổi. Từ khóa: Mô hình Kondo mạng, bán dẫn từ pha loãng, lý thuyết trường trung bình động, polaron từ.
điểm /   đánh giá
Published
2019-01-28