Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng

  • Hoàng Hữu Hòa

Abstract

Tóm tắt: Động học phổ trong phát xạ laser màu băng rộng đã được nghiên cứu bởi hệ phương trình tốc độ mở rộng cho một số tùy ý các bước sóng trong vùng phổ phát xạ của laser màu. Các kết quả thu được đã chứng tỏ rằng cường độ laser là một hàm theo thời gian và bước sóng. Sự dập tắt dao động phụ thuộc rất mạnh vào bước sóng và tham số của buồng cộng hưởng (BCH).

Từ khóa: Động học phổ của laser màu.

điểm /   đánh giá
Published
2019-01-28