NGHIÊN CỨU LÍ THUYẾT KHUẾCH TÁN CỦA HỢP KIM THAY THẾ AB XEN KẼ NGUYÊN TỬ C VỚI CẤU TRÚC LẬP PHƢƠNG TÂM KHỐI

  • Nguyễn Quang Học
  • Nguyễn Đức Hiền
  • Nguyễn Hồng Nhung
  • Nguyễn Hồng Nhung
Từ khóa: hợp kim thay thế và xen kẽ, tần số bước nhảy, độ dài bước nhảy hiệu dụng, thừa số tương quan, hệ số khuếch tán, năng lượng kích hoạt, phương pháp thống kê mômen

Tóm tắt

Năng lượng tự do của nguyên tử xen kẽ, khoảng cách lân cận gần nhất giữa hai nguyên tử xen kẽ, các thông số hợp kim đối với nguyên tử xen kẽ, các đại lượng khuếch tán như tần số bước nhảy của nguyên tử xen kẽ, độ dài bước nhảy hiệu dụng, thừa số tương quan, hệ số khuếch tán và năng lượng kích hoạt cùng với phương trình trạng thái đối với hợp kim thay thế AB xen kẽ nguyên tử C với cấu trúc lập phương tâm khối dưới tác dụng của áp suất được rút ra bởi phương pháp thống kê mômen. Trong các trường hợp giới hạn, ta có thể thu được lí thuyết khuếch tán của hợp kim xen kẽ AC, hợp kim thay thế AB và kim loại A.

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2020-11-20
Chuyên mục
BAI BÁO