Quay trở lại chi tiết bài viết TỔNG HỢP, CHUYỂN HÓA MỘT SỐ PHỨC CHẤT Ag(I) CHỨA CACBEN DỊ VÒNG NITƠ CÓ KHUNG IMIDAZOL Tải xuống tải PDF