MỘT SỐ ỨNG DỤNG CỦA ĐA THỨC NỘI SUY LAGRANGE TRONG THỰC TẾ

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0002

  • Nguyễn Thu Thuỷ
  • Lê Thị Hà
Từ khóa: đa thức nội suy, Lagrange, nông nghiệp, y tế.

Tóm tắt

Trong bài báo này, chúng tôi dùng phương pháp nội suy Lagrange để giải quyết một số bài toán trong nông nghiệp và trong y tế ở Việt Nam. Các dữ liệu được dùng trong bài báo này được trích xuất từ dữ liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam. Phương pháp nội suy Lagrange là một mô hình tốt cho việc dự báo về tình hình sản xuất trong nông nghiệp cũng như vấn đề tương quan giữa đội ngũ y bác sĩ và số giường bệnh trong các cơ sở y tế ở Việt Nam. 

điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20