BIẾN DẠNG ĐÀN HỒI VÀ VẬN TỐC SÓNG ĐÀN HỒI CỦA CÁC HỢP KIM TAM NGUYÊN FeCrSi VÀ AuCuSi

DOI: 10.18173/2354-1059.2022-0005

  • Nguyễn Quang Học
  • Nguyễn Đức Hiền
  • Nguyễn Thị Hòa
  • Phạm Phương Uyên
  • Trịnh Hồng Ngọc
Từ khóa: hợp kim tam nguyên vừa thay thế vừa xen kẽ, môđun đàn hồi, hằng số đàn hồi, vận tốc sóng dọc, vận tốc sóng ngang, phương pháp thống kê mômen

Tóm tắt

Bài báo sử dụng mô hình hợp kim tam nguyên vừa thay thế vừa xen kẽ với cấu trúc lập phương và điều kiện nồng độ nguyên tử xen kẽ nhỏ hơn nhiều so với nồng độ nguyên tử thay thế và nồng độ nguyên tử thay thế nhỏ hơn nhiều so với nồng độ nguyên tử kim loại chính. Trên cơ sở đó cùng với lí thuyết biến dạng đàn hồi và sóng đàn hồi của hợp kim này thu được bởi phương pháp thống kê mômen, chúng tôi tiến hành tính số đối với sự phụ thuộc nhiệt độ, áp suất, nồng độ nguyên tử thay thế và nồng độ nguyên tử xen kẽ của các môđun đàn hồi E, K, G, các hằng số đàn hồi C11, C12, C44, vận tốc sóng dọc Vd và vận tốc sóng ngang Vn của FeCrSi và AuCuSi. Các kết quả tính số đối với FeCrSi và AuCuSi được so sánh với các kết quả tính số của Fe,FeCr. FeSi, Au, AuCu, AuSi, các kết quả tính toán khác và thực nghiệm. Các kết quả tính số đối với hợp kim tam nguyên có tính dự báo, định hướng cho các thực nghiệm trong tương lai.
điểm /   đánh giá
Phát hành ngày
2023-09-20